Akupunktura

Akupunktura je starokineska metoda lije?enja uz pomo? igala koje se zabadaju u odre?ene to?ke na koi.

Sama rije? je latinskog podrijetla (acus = igla,pungere = zabadati).
Metoda je dobila ime od europskih misionara koji su posjetili Kinu krajem 16.st. i prvi donijeli glas u Europu o lije?enju na kineski na?in.Akupunktura - zabijanje igala u kou
Nastanak akupunkture vezan je uz pri?u o ratniku ranjenom strijelom. Strijela je izva?ena i rana je zacijelila. Zatim je primje?eno i da je izlije?ena njegova bolest na drugom dijelu tijela. Akupunktura se spominje u staroj Kini ve? 2800.god.pr.n.e. Huang Di Nei Jing - uti car (2698. - 2596.g. pr.n.e.), autor je prvog pisanog dijela o medicini.
Napisano je u obliku dijaloga cara i njegovog lije?nika, a sastoji se od dva dijela:

 • "Jednostavna pitanja" - koja sadri principe op?e medicine i
 • "Magi?na vrata" u kojem opisuje razne terapijske metode- herbalnu akupunkturu,lije?enje energijom i kirurgiju.

Prvo saznanje o akupunkturi u Europu su donijeli misionari krajem 16.st. i ve? 1682.g. u Londonu je obranjena prva disertacija iz podru?ja akupunkture.
No,najzasluniji Europljanin je George Soulie de Morant,diplomat koji se posvetio prou?avanju akupunkture i kojeg su Kinezi proglasili "lije?nikom u?iteljem". Zahvaljuju?i njemu, 1946.g. je osnovano me?unarodno drutvo za akupunkturu sa sjeditem u Parizu.
1979.g. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je akupunkturu kao metodu lije?enja i sastavila listu bolesti koje se uspjeno tretiraju tom metodom-npr.:

 • periartritis ramenaTo?ke za akupunkturu na glavi
 • sportske povrede
 • iijas
 • kontrakture i ankiloza zglobova
 • reumatski artritis
 • tenosinovitis
 • neuralgije
 • periferne povrede ivca
 • glavobolje
 • migrene
 • stres
 • kroni?ni umor
 • neuroze
 • hipertenzija i hipotenzija
 • rinitis
 • alergije
 • bronhitis
 • astma
 • upale sinusa
 • um u uima-tinitus
 • probavne smetnje
 • neplodnost
 • neuredne menstruacije
 • dismenoreja i popratne tegobe
 • razne kone bolesti
 • kozmeti?ki tretmani (bore, celulit)
 • usporavanje procesa starenja
 • bolesti ovisnosti - debljina, puenje


Kako djeluje akupunktura?
Znanstvena istraivanja mehanizma djelovanja akupunkture zapo?ela su prije otprilike 30 godina.Da bi lake shvatili tradicionalne i moderne teorije,moramo znati to se zapravo doga?a prilikom tretmana.
Postoje subjektivni i objektivni osje?aji:
subjektivni - bol (ovisi o umjenosti akupunkturologa) i fenomen De Qi (dubinski bolni osjecaj puno?e,trnjenja ili bockanja)
objektivni - analgezija, sedacija, homeostaza, imuni sistem i psiholoki efekt.
Od novijih znanstvenih teorija,spomenimo teoriju osloba?anja endorfina. Endorfin je prirodno djeluju?i neuropeptid koji se vee za receptore- stanice bola u mozgu, te ima izrazito analgetsko djelovanje.
Stimulacija akupunkturne to?ke izaziva osloba?anje tog hormona i upravo zato se akupunkturom vrlo uspjeno tretiraju razni bolni sindromi.

Tehnike lije?enja akupunkturom
Prve igle koje su Kinezi upotrebljavali bile su kamene, zatim kotane i od bambusove trske. Razvojem metalurgije po?inju se upotrebljavati i metalne igle.
Danas su u upotrebi tanke igle od nehr?aju?eg eljeza i razli?itih legura.
Razvojem tehnike,sve se vie koriste jednokratne igle, ?ime se izbjegava opasnost prijenosa zaraznih bolesti.
Akupunktura grijanjem dijelova tijelaTermopunktura ili moksibustija - upotreba suhog li?a mokse iz kojeg se toplina emitira na pojedine dijelove i to?ke ljudskog tijela.
Uz klasi?ne akupunkturne tretmane, sve se ?e?e primjenjuje i elektroakupunktura, elektropunktura i u zadnjih nekoliko godina laser akupunktura.
Elektroakupunktura-dubinska elektrostimulacija kroz uvedene igle.
Elektropunktura prema Voll-u zapravo je metoda koja se izvodi pomo?u aparata zvanog EAV organometar, koji je razvio Nijemac dr.R.Voll.
Koristi se i za terapiju i za dijagnostiku.
Laser akupunktura - bazira se na djelovanju laserskog svijetla koje je monokromatsko, polarizirano i koherentno.To je asepti?na, neinvazivna i bezbolna metoda, koja ako se pravilno primjenjuje nema popratnih tetnih efekata.
Usmjeruje se na kou u razdaljini od 0-5 mm i ovisno o ja?ini lasera,to?ke se stimuliraju 5 - 30 sec.
Pacijenti danas sve vie trae ovu metodu lije?enja.
Nekoliko je razloga - ona je individualna (za vrijeme tretmana terapeut se potpuno posve?uje jednom pacijentu), potpuno bezbolna, isklju?ena je mogu?nost zaraze (AIDS, Hepatitis B,C) i kratkotrajna - oko 15 minuta.

UNA AKUPUNKTURA

Uho je samostalni mikro sustav koji djeluje na ?itavo tijelo.Kod une akupunkture postoji to?an raspored to?aka baziran na konceptu okrenutog fetusa.Glava je locirana na dnu uha,stopala na vrhu,a tijelo izme?u.Una akupunktura - igle u uhu
Sistem dijagnoze i tretmana une akupunkture je novijeg datuma.Naime,francuski lije?nik neurolog dr.Paul Nogier,promatrao je pojavu oiljaka na uima pacijenata koje su od iijasa uspjeno lije?ili narodni lije?nici.On je napravio mapu uha baziranu na konceptu obrnutog poloaja fetusa u maternici.Njegov je rad prvo objavljen u Francuskoj,zatim u njema?kom Akupunkturnom drutvu i tek na kraju preveden i na kineski jezik.
Dok tjelesna akupunktura koristi dijagnozu pomo?u pulsa i jezika,aurikularna dijagnoza otkriva i najmanje probleme na tijelu promatranjem dijelova uha koji su promijenjene boje,osjetljivi,ljute se ili imaju pove?anu provodljivost koe.
I tjelesna i una akupunktura mogu se koristiti za ublaavanje bolova ili razli?itih patolokih stanja organizma upotrebom akupresurne masae,akupresure,magneta,prosa,akupunkturnih igala,elektroakupunkture i laserske stimulacije.
Una akupunktura se koristi za tretiranje irokog spektra klini?kih poreme?aja koji uklju?uju glavobolje,kroni?nu bol u le?ima,povieni krvni tlak,alergije,stresna stanja,odvikavanje od puenja,nesanicu,mravljenje....
Nasuprot tjelesnoj akupunkturi,ubadanje iglica u unu koljku moe izazvati osjet bola,topline,teine,a uho moe postati crveno i osjetljivo. Ali,treba naglasiti da je ova reakcija privremena. Terapija unom akupunkturom provodi se na dva na?ina:zabadanjem iglica u odre?ene to?ke na uki,s tim da iglice ostavljamo 30 minuta-preporu?a se provoditi tretman svaki drugi dan(akutni slu?ajevi 5-10 tretmana, a kroni?ni 10-20).Drugi na?in je postavljanje tzv.intradermalnih-trajnih iglica,koje pacijent stalno nosi i moe ih sam stimulirati, a mijenjaju se svakih sedam dana.

Kontraindikacije i eventualne komplikacije:

 • ne tretirati odre?ene to?ke kod trudnica
 • ne tretirati alkoholiziranog pacijenta
 • nakon tretmana neki pacijenti(iako vrlo rijetko) mogu imati vrtoglavice,biti pospani,te trebaju le?i neko vrijeme

Una akupunktura je ekonomi?nija i laka za primjenu, jer ne zahtijeva skidanje pacijenta, kao to je to slu?aj s tjelesnom akupunkturom. Uho je lako pristupa?no za postavljanje dijagnoze i za tretman dok je pacijent u sjede?em ili lee?em poloaju

Cjenik usluga za 2013.

Preuzmite ovdje.

Akupunktura

Akupunktura je starokineska metoda lije?enja uz pomo? igala koje se zabadaju u odre?ene to?ke na koi.

 

Homeopatija

Homeopatija je prirodna metoda lije?enja koja se zasniva na zakonu "sli?no se sli?nim lije?i" i pomo?u prirodnih ljekovitih supstanci potpomae samoiscjeljuju?e sposobnosti organizma.

 

Bimed

Vitamini i minerali

Vitamini su organske supstance potrebne u malim koli?inama za odvijanje normalnog metabolizma.
Organizam ih ne moe proizvesti ve? ih unosimo putem hrane.